ibn rüşd

Mega sözlük 1. Nesil yazar
ekremselcuk
Ameldeki mezhebi Maliki, akâidde mezhebi ise Eş'ari idi. Kurtuba'da 10 yıl kadar kadılık görevi yapmıştı. Sadece dinî ilimlerde değil aynı zamanda tıp alanında da kendini yetiştirmiş bir insandı. El-Külliyât fi't- Tıb O'nun hekimliğe ilişkin değerli bir eseridir. Aristo'nun eserlerini özetleyerek faydalanılacak şekilde tertip etti. Bu sahadaki ciddi ve sistematik çalışmaları sayesinde bütün batı dünyasında Şârih-i Âzâm diye anılır oldu. Ayrıca ''Emîr'ül Felâsife'' ve ''Sultân'ul Ukûl ve'l Efkâr'', yani ''Filozofların Padişahı'' ve ''Fikirlerin ve Akılların Sultanı'' ünvânı ile tanındı. Aristo'nun ''Kitâb'ul Hayâvan'' ını ve ''Mâ- Ba'de't-Tabia'' sını ve diğer eserlerini şerh etti. İbn Rüşd'ün öğrencileri daha çok Musevîler ve Hristiyanlar arasından çıktığı için bu öğrenciler ''Rüşdiye'' (Averroism) hareketini meydana getirmişlerdi.

Dindar, zâhid, ibadetinde devamlı olan, takva sahibi bir kişi olduğu bilinmektedir. ''İlm-i Teşrih (Anatomi) ile meşgul olmak Allah'a imânı kuvvetlendirir ve O'na dair bilgiyi artırır.'' sözü İbn Rüşd'e aittir.
Mega sözlük 1. Nesil yazar

neden bekliyorsun?


Mega sözlük, görüş ve fikirlerin oluşturmuş olduğu sonsuzluğa uzanan asma bir tahta köprü gibidir.
Üzerinde yol alırken, düşünmeyi, paylaşmayı ve öğrenip - öğretmeyi ilke edinirsiniz.

katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol